ömrüm…Neredeyse…Bölüm “6: Kiler-Atölye-Garajımsı

Haz 28, 2009 uğur, yazı

ömrüm…Neredeyse…

Bölüm “6: Kiler-Atölye-Garaj?ms?

Hayal kurmak ¦ Beni œBen  yapan, isteyerek ya da gayriihtiyarî beynim ile kalbim aras?nda ileti?imi sa?lamama yarayan en sevdi?im u?ra??m. Zat?ma, œNedir bu sendeki hayallerin membas??  ?eklinde bir sual yönlendirmek isteyece?inizi tahmin ederek; siz okuyucular?ma bahsi geçen husus ile alakal? ve olabildi?ince aleni aç?klamay? takdim edece?im. Buyurun ¦

Eski y?llard?. Küçüktüm. Belki siz de küçüktünüz. Bir mukabele, at?fta bulundu?um y?llarda belki de büyüktünüz ya da henüz yoktunuz. önemli olan benim o y?llarda var olmamd? zaten. Her neyse, küçüktüm ve her küçü?e verilen bir nimet olarak ben de çok merakl?yd?m. Dolay?s?yla haddinden fazla ke?ifçi bir ruha sahiptim. ç?te bu noktada, evimizin œKiler-Atölye-Garaj?ms?s? , en büyük kayna??m olmu?tur. Kendi içinde birçok ekosistemi bar?nd?ran bu oda, hayat? ke?fetme konusunda ilk ve acemi ad?mlar?m? att???m yer olmu?tur ¦

Asl?nda bu mekân, bir odadan daha fazlas?yd?. Bir dünya, bir âlem, bir fenomendi benim için. Ne kadar kendimi abartmaktan alamasam da bu oda, di?er odalarla k?yasland???nda; kendimi en iyi tan?mlayabildi?im odayd?. Hatta büyüyünce olmay? dü?ündü?üm gibi bir niteli?e sahipti. Asl?nda bunu, büyüdükten sonra anlad?m ¦

çlk olarak kiler-atölye-garaj?ms?, gayet mütevaz? bir odayd?. Ne gözleri yoracak kadar ayd?nl?k ne de görmeyi k?s?tlayacak kadar karanl?kt?. Yani öyle gizlisi, sakl?s? ya da œBen buraday?m  diye ba??ran bir ?eyi yoktu. E?er bakmas?n? biliyorsan?z, istedi?iniz her ?eyi görebiliyordunuz bu odada ¦

Kiler-atölye-garaj?ms?, ebatlar? bak?m?ndan; ne bir kare kadar e?itlikçiydi ne de boyutlar? aras?nda büyük fark olan bir dikdörtgen kadar ayr?mc?yd?. Bir kenar?, di?er kenar?ndan hafifçe uzun olan neredeyse dikdörtgen ?eklinde bir odayd?. Evet, œBuna yamuk derler, karde?im  dedi?inizi duyar gibiyim. Geometrik olarak hakl?s?n?z ama ki?ilik olarak hiçbir yamuklu?u yoktu. Hem o kadar? kad? k?z?nda da olur. Ayr?ca bu özelli?i, gerekti?i kadar mesafe koymas?n? bildi?i içindi. Evet, e?itlikçi de de?ildi belki ama hangi birimiz birilerini kay?rm?yoruz ki. Küçükken bizlere œ1 kg. pamuk mu a??r yoksa 1 kg. demir mi?  sorusundan sonra en fazla yöneltilen œBaban? m? daha çok seviyorsun yoksa anneni mi?  sorusuna verdi?iniz cevaplar? bir hat?rlay?n bakal?m. Kaç?m?z acaba œçkisini de çok seviyorum  demi?tir. Yaa, yaa. öyle i?te. Bu tip ?eyler negatif ayr?mc?l?k de?il, pozitif ayr?mc?l?kt?. Bu nedenle lütfen kiler-atölye-garaj?ms? ™n?n e?itlikçi olmay???na k?zmay?n ¦

Kiler-atölye-garaj?ms? ™n?n bir di?er özelli?i ise ula??lmas? biraz zor bir oda olmas?yd?. öyle iki ad?m at?p hemen odaya yakla?am?yordunuz. Ama sizi yoracak kadar uzaklarda da de?ildi. Tam olmas? gereken yerdeydi. Böyle olmas? çok ho?uma gidiyordu. Yani istedi?iniz ya da sevdi?iniz bir ?eye ula?mak, elde etmek çok kolay olmamal?. Biraz emek vermek, çaba sarf etmek gerekiyor bence ¦

Ve burada çok daha fazlas?n? rahatça sayabilece?im ve œOku, oku bitmez bu  dedirtecek özelliklere sahip olan Kiler-atölye-garaj?ms?, ilk bak?ld???nda sadece bir odayd?. Ama benim için bir odadan daha fazlas?yd?. Bir yans?mamd? ve ne yaz?k ki ben bunu çok geç anlad?m. çünkü uzun y?llar önce, Kiler-atölye-garaj?ms? ™n?n bulundu?u bahçeli evimizin üstünde art?k yedi katl? bir bina var. Ve ben, o yedi katl? binan?n 6. kat?nda oturuyorum. Bunu ben istemedim ama isteyenler de zevkinden istemedi. Her canl? gibi bütün cans?z varl?klar?n da bir tedavülden kalkma zaman? var. Evet, hepimiz ve her ?ey, bozulmaya yani niteli?ini kaybetmeye mahkûmuz ¦

Sa?l?cakla ve muhabbetle kal?n…

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir