Balıkçılık… + Bonus Yazı:”Bir Hayalim Var…”

Kas 10, 2008 uğur, yazı

Merhaba sab?r ta??n? çatlatacak kadar azimli ve pek de merakl? olan okuyucu. Evet, bir süredir www.senarslan.com sitemize ula?amad?n?z. Bunun sebebi bilmem hangi mahkemenin, bilmem kaç tarihli ve numaral? karar? de?ildi; bizim tembelli?imizdendi. Ama ?ükür kavu?turana, yine birlikteyiz.

 

Bu süre içerisinde ne yapt?m peki? Bal??a gittim. Bu güzelim hobiyi herkese ?srarla öneriyor. Baz?lar?n?za vah?ice gelebilir ama bal?k tutmak, bir arkada??m?n babas?n?n dedi?i gibi œdünyan?n en zevkli iki i?inden birisi . Di?eri, kumar demi?ti ve sözlerine ?u ?ekilde devam etmi?ti: œHa bu dünyada iki zevk vardur: Kumar ve bal?kç?l?k. çkisi de adama ha böyle bi ™ yap???r; bi daha da b?rakmaz. Kumar adam? yer, bitirir ama bal?kç?l?k, adam? adam eder . Gerçekten de öyle oldu. Adam oldu sanki biraz. Oltay? sallarken misanadan ç?kan rüzgar özentisi ses, güzel bir manzaraya bakarak yava? yava? makaray? sarmak, bal?k oltaya vurdu?undaki hayranl?k duyduran ve bal??a sayg? duru?unda bulundu?unuz an ¦ Do?ay? daha iyi anl?yorsunuz ve bal?k olmad???n?za ?ükrediyorsunuz. Saatlerce ayakta kalman?za ra?men hiçbir ac? belirtisinin olmamas? ve dahas? ¦ Siz, en iyisi bu anlatt?klar?m? ya?ayarak hissedin.

 

Ve bir yaz?m? daha bitirirken en son yazd???m metni sizlerle payla?maktan mutluluk, k?vanç, esenlik vb. ?eyler duyuyorum; siz de duyun ¦ Sa?l?cakla ve ho? muhabbetle kal?n ¦

 

Bir Hayalim Var ¦

 

Bir hayalim var: Bütün hayallerimi gerçekle?tirmek. Mesela gitar virtüözü olmak ya da bütün dünyay? dola?mak.

 

Ucu buca?? yok bu hayallerin; her birinin kendi dünyas? var, kendi özlemleri, dilekleri, uçukluklar? ¦ Her birini gerçekle?tirmek ayr? bir çaba istiyor. En ba??nda kendini tan?mak, sonra da anlatabilmek gerekiyor kendini insanlara. çünkü hiçbir hayal, gerçekle?se de gerçekle?mese de tek ba??na güzel olmuyor. çok çal??mak laz?m. Hatta œhayal edebilece?imden  daha fazla.

 

Asl?nda i?in en güzel yan? hayalini kurmak hayallerin. Sonra da onlar? bir güzel s?raya koymak. ço?u zaman doyam?yor insan hayal kurmaya ve bu açl?k kar??s?nda hiç uyanam?yor. O zaman hep hayal aleminde, hayali hayat?n? ya??yor. Ama uyanmak laz?m ve de s?yr?lmak o güzel hayal âleminden ki gerçekle?ebilsin hayaller.

 

Hayalleri anlatmak yetmez. Yetmemeli; gerçekle?tirmeye çal??mal? onlar?. Hani bu dünyada ne hal alacaklar?n? görmek de önemli. Yoksa zihnimizdeki halleriyle kime, ne faydas? var ki. Bu yüzden tek bir hayalim var; bütün hayallerimi gerçekle?tirmek: Gönlümce, gönüllerle birlikte ¦

NOT: Buradan bana, bal?kç?l?k zevkini ve tutkusunu kazand?ran çbrahim ALP abime sevgimi, sayg?m? ve son tuttu?um 2 adet karagözü sunar?m…

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir