Düşünmek

Kas 9, 2008 uğur, yazı

Sevgili yaz?lar?m? okuyup da kafas? kar??an, iç dünyas? allak bullak olan ve œYeter art?k, dayanamayaca??m!�? diyen okurlar?m, dü?ündüm de dü?ünmenin sonu yok san?r?m. O kadar çok dü?ünüyor ve dü?ündü?üm ?eyler kar??s?nda o kadar çok a?z?m aç?k kal?yor ki beynime giden fazla oksijen nedeniyle beyin hücrelerimin yand???n? hissediyorum ve bir Allah ™?n kulu da œCeyran yapar, kapa a?z?n?!�? ya da œBre deyyus, toplum içinde a?z?n aç?k dola?ma!�? demiyor. Yani görsel i?rençli?i bir kenara koyun, mümkünse göremeyece?iniz bir kenar olsun, bu yanman?n verdi?i ac?y? anlatamam. Hani küçükken yaz aylar?nda, güne?in size bir ?eyler demeye çal??t??? zamanlarda œAmaaan!�? deyip de büyük bir zevkle yalad???n?z dondurmay? yan?n?zda amaçs?zca duran karde?iniz ya da hiç sevmedi?iniz o pis, sümüklü arkada??n?z elinizden al?r ya; i?te bu ac? da böyle bir ?eye benziyor.

çok ac? verici. Hadi karde?i anl?yorum da o burnundan ??p?r ??p?r sümük akan çocuk, niye dondurmay? kap?p topukluyor ve arkas?na bak?p pis pis gülüyor. Tamam, bu k?sm? da anlad?m, sinir bozucu olman?n keyfi bir ba?kad?r ama ko?arken niye arkana bak?yorsun ve bu salakl???n dolay?s?yla yere kapaklan?p dondurmaya yaz?k ediyorsun. Bu dü?me an?nda çocu?a œyere kapaklanma�? ile ba?lant? kurup avaz?m ç?kt??? kadar œBu da sana kapak olsun!�? diye ba??rmak istemi?imdir ama terbiyem ve ho? görüm nedeniyle bu cümle hep içimde patlam??t?r. Ne oldu ?imdi yani. Yaz?k oldu dondurmaya. Bak akl?ma geldi o günler can?m s?k?ld?. Neyse yaz?dan kopmayal?m; ne diyordum? Ac? verici! Evet, aynen öyle. O yüzden birçok ki?inin mutlaka size demi? oldu?u gibi bence de fazla dü?ünmeyin. Yeterince dü?ünün ya da dü?ünebildi?iniz kadar?yla yetinin. Zorlaman?n hiçbir anlam? yok, çünkü zorlad???n?z k?sm? gerçekten anlam?yorsunuz; ben hep deniyorum ama anlam?yorum; sonra al sana birkaç beyin hücresi yan??? daha. Dondurma da yok. Benim iyice keyfim kaçt?, bana müsaade ¦ Pis velet, nereden geldi akl?ma ?imdi ¦ï¿½

Sa?l?cakla ve ho? muhabbetlerle kal?n ¦

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir