Pişmanlık

Tem 12, 2008 uğur, yazı

Bir gün hepimiz hatalar?m?z? özleyece?iz. çünkü bir gün onlar?n hata olmad???n? anlayaca??z. Ve evet,

ben de büyük bir hatay? özlemeye ba?lad?m. Haddinden fazla hay?flanma, üstüne serpi?tirilen serzeni?ler ve biraz da izzetinefis, açl???ma sebep oldu. Anlad?m ki özlüyorum, özlem içerisindeyim ve œAcaba ben de özlenenler aras?nda m?y?m?�? sorusu içerisinde herhangi birinizin ya?ad??? s?radan ya da s?ra d??? hayat? ya?amaya devam ediyorum ¦ï¿½

Eski günler güzeldi; yenilerin nas?l olaca??n? ?imdilik bilemiyoruz. Geriye döndüremedi?imiz pek çok ?ey var. Yani geri dönü?ümlü herhangi bir ?eyi bile, orijinal haline döndüremiyoruz; mutlaka bir ?ekilde eskisi gibi olmuyor ya da olam?yor. Ya her ?eyi bir yana koyup, arkada bir yere hani göremeyece?iz, fark edemeyece?imiz bir yer mesela, acaba yine de hiç olmam?? gibi devam edebilir miyiz ebedi olmayan hayat?m?za? Ya da geçmi?te ya?ananlar?n hat?r?na ¦ï¿½

Pi?manl?k ¦ Gelip geçici olmuyor. Hatta geldi?inin bile fark?nda olmuyorsunuz. öylece üstünüze yap???p, gölgenizden bile daha istikrarl? bir ?ekilde sizi takip ediyor. Yani bir yanda gölgede sizi terk eden gölgeniz di?er yanda uyand???n?zda œKe?ke bitmeseydi bu rüya�? dedirten pi?manl???n?z. Gözlerinizi kapat?p ayn? rüyaya kalan yerinden devam etmeye çal??t???n?zda görebilece?iniz sadece pi?manl???n?z oluyor ¦ï¿½

Hasta birisine œGeçmi? olsun�? dersiniz hâlâ hasta olmas?na ra?men. ççten gelen bir temennidir bu; k?sa zamanda ya da göreceli k?sa bir zamanda hastal???n?n geçmi? zaman kipleri ile an?lmas?n? istemek ve o ki?inin bir sonraki hastal?kl? zaman?nda tekrar sunulacak olan temennidir. Pi?manl?k içinde k?vranan birisine œGeçmi? olsun�? demek ise œGeçti Bor ™un Pazar?, sür e?e?i Ni?de ™ye!�? demekle e? anlaml?d?r. Ve pi?manl???n geçmi? olabilmesi için tek yol, pi?manl???n en az sizin kadar pi?man olmas?d?r ¦ï¿½

öte yandan ne kadar pi?man olaca??n?z ?eyleri yapmamak için ç?rp?n?rsan?z; o kadar pi?manl?k batakl???na saplan?yorsunuz. çünkü hareket ettikçe batakl??? olu?turan çamur, yer de?i?tirerek sizi içine çekiyor. Batakl?ktan kurtulman?n tek yolu ise aya??n?z? yukar?ya do?ru ç?kar?p; yatay bir ?ekilde batakl???n üzerine uzanmaya çal??mak ve yava? yava? kenara do?ru hareket etmektir. Pi?manl?klar?m?zdan kurtulamayaca??z. Ve hatta yeni pi?manl?klar edinmeme konusunda hiçbirimizin garantisi olmayacak ama pi?manl?klar?m?zla nas?l idare edebilece?imiz bizlerin elinde. Ya onlar? kabul edip sonrakiler için ders ç?kart?r?z ya da pi?manl?klar?m?zla geçmi?e gömülüp kal?r?z ¦ï¿½

Evet, eski günler güzeldi ve yenilerinin nas?l olaca??n? ?imdilik bilmiyoruz, bilemiyoruz. Yar?n ba??m?za neyin/nelerin gelebilece?i konusunda hiçbir fikrimiz yok. Bildi?im bir ?ey var ki o da gelecek günleri, benim ya?ayaca??md?r; sizlerin de ya?ayaca?? gibi. Nas?l geçmi? öyle ya da böyle bir ?ekilde ya?and?ysa; gelecek de ya?anacak, ya?lanacak ve geçmi? olacak. Hepinize az pi?manl?k dolu günler diyorum ¦ Kendime de ¦

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir