Kurtul Gitsin

Oca 26, 2007 uğur, yazı

Sevmedi?iniz birisi mi var? Onunla ne yapaca??n?z? bilmiyor musunuz? Ona ne yapaca??n?z? da m? bilmiyorsunuz? O zaman sizlere uygulayabilece?iniz birkaç öneri sunuyorum. Buyurun bakal?m ¦ (NOT: Sevmedi?iniz ki?iyi tan?mlamak için œX ? ifadesini kullanaca??m.)

X ™ten alaca??n?z herhangi bir örnek ile TUBçTAK vb. bir kuruma gidebilirsiniz. Bu örnekler saç, t?rnak, deri vs. olabilir. örneklerden bulunan DNA ile ki?i hakk?nda bilgi toplay?p olas? bir mutasyonu nas?l yapabilece?inizi ba?vurdu?unuz kurumdan ö?renebilirsiniz. Biraz tehlikeli bir metod olmas?na kar??n elde edilen sonuçtan keyif alaca??n?z? temin ederim.

1980 ™li y?llarda do?anlar?n bilece?i bir araç kullanabilir. Bu gazete ve dergilerde reklâm? olan elektrik devresi olu?turma setidir. Bu seti temin ettikten sonra arkada? çevrenizde varsa bir elektrik/elektronik mühendisi ile böyle birisi yoksa paras?na katlan?p dan??manl?k hizmeti alabilece?iniz bir elektrik/elektronik mühendisi ile tehlikeli bir sistem olu?turabilirsiniz. Haz?rlad???n?z düzenek X ™in s?kl?kla kulland??? bir sandalye ya da koltu?a yerle?tirilmelidir. Bu sistem düzensiz aral?klarla ve ?iddetle elektrik vermeli ki, uygulama yap?lan ki?i yani œX ? ne oldu?unu anlayamas?n. Uzakdo?ulular?n i?ne ile tedavi yöntemi (bu yöntemin ad? akl?ma gelmedi?i için yazamad?m), ö?renilmesi gereken bir husustur. Bu konuyla ilgili bir kurs veya bu i?i bilen birisinin bulunmas? gerekir. E?er çok s?k??t?ysan?z, internet yapaca??n?z bir ara?t?rma ile bu i?in uygulamas?n?, en az?ndan uygulama noktalar?n? bulabilirsiniz. Bu i?in biraz tehlikeli/riskli olmas?na neden olabilir. Olsun. Unutmay?n ki çaban?z daha iyi bir insanl?k içindir. Her neyse yöntemi ö?rendikten sonra gereken z?rtapozlar? tuhafiye, zücaciye, aktar ve nalburlardan edinebilirsiniz. Edindi?iniz araçlar? X ™in konsantresinin dü?ük oldu?u bir anda gerçekle?tirmeniz gerekiyor. Bunun için œAaa, bak o uçan ne? ?, œönündeki o ?ey ne? ? gibi soruldu?unda insan? kilitleyen sorular? kullanabilirsiniz. X ™e ald???n?z o ?eyi saplarken çok seri ve h?zl? olmal?s?n?z. Ufak bir dikkatsizlik ve gecikme büyük sorunlara neden olabilir. Mesela saplayaca??n?z ?eyin size saplanma ihtimali gibi.

E?er maddi gücünüz iyi ise Rusya ™da yap?lan uzay seyahatleri, iyi çözümler aras?nda gelmektedir. Bu seyahatler özel bir uçakla yap?lmaktad?r. Uça?a biniyor ve atmosferin son noktas?na kadar gidiyorsunuz. Bu a?amada yine X ™in ilgisini da??tacak bir hamle ile uça??n kap?s?n? açarak ve do?ru bir aç?yla X ™e arkadan vurarak, onu uzay bo?lu?una do?ru yollayabilirsiniz. Vurma aç?s? ve ?iddetli önemli, çünkü X ™in atmosferden ç?kmas? ve yerçekimi etkisinden kurtulmas? için gereklidir.

Yeterince sab?rl?ysan?z bu önerimde gayet kolay ve ba?ar?l? sonuçlar vermektedir. Bunun için güne? tutulmas?n? beklemeniz gerekiyor. Bu olay an?nda X ™i ikna edip d??ar?ya ç?karman?z gerekiyor. Bu s?rada daha önceden ayarlad???n?z yalandan bir güne? gözlü?ünü X ™e takdim edip onunla bakmas?n? söylemelisiniz. Bu güne? gözlü?ü özel kimyasallar kullan?larak kör edici özellik kazanmas? sa?lanabilir. Bu kimyasallar?n direk ismini bilmesem de bir kimya mühendisi veya kimya bölümünü bitirmi? arkada??n?zdan ö?renebilirisiniz. E?er böyle bir dostunuz yoksa bu konuda dan??manl?k hizmeti alabilirsiniz. Bu madde güne? ?????yla aktifle?ecek (cildimizin alt?ndaki D Vitamini gibi) ve yak?c?/patlay?c? özelli?e sahip kimyasal bir madde olmal?d?r.

Evet, ki?isel deneyimleri ile edindi?im baz? tecrübeleri sizlere sundum. Unutmaman?z gereken bu i?ini X ™ten intikam almak veya X ™i öldürmek de?ildir. Amac?m?z X ™i bir ömür boyunca çekti?iniz ac?lar? hissetmesidir. Lütfen bu i?i ki?iselle?tirmeyin. Gayemiz tüm insanl???n kazanmas?d?r. Hat?rlatmakta fayda var; uygulama yapaca??n?z X, üstüne denemeyi dü?ündü?ünüz ?eylere ba????kl? olabilir. Bunun için her zaman ikinci plan?n?z olsun. Bakt?n?z i? çok fazla tehlikeye biniyor, arkan?za bakmadan ortam? mümkün oldu?unca h?zl? ko?arak ayr?l?n. Hepinize kolay gelsin ¦

Ho? muhabbetlerle ¦

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir